ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ผู้เข้ารับการอบรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ดำเนินการขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ทางผู้เข้ารับการอบรมได้ดำเนินการขยายผลในวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 115 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 113 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ e-learnning เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้าน ICT ให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)