โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลจัดมหกรรมอำมาตย์ฯวิชาการ ตลาดนัดอาชีพ ปีการศึกษา 2558 UM Open House 2015 ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณอาคาร 3 และลานตระกร้อโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ในมหกรรมมีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานจากการจัดการเรียนรู้ การแข่งขันทักษะวิชาการ ความสามารถพิเศษจากทุกกลุ่มสาระฯการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารโดยนักเรียนระดับชั้น ม.5และเวทีกลางจัดแสดงโชว์วงดนตรีของนักเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จำนวน 13 วงและการแสดงความสามารถด้านทักษะวิชาการเพื่อเตรียมการแข่งขัน ...ดังภาพ ขอบคุณภาพจานายสราวุธ ส่งแสง และนายศุภณัฐ ศรีเอี่ยม UM Photography