โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลเป็นเจ้าภาพดำเนินการโครงการเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ Gifted Open House ภาคใต้ตอนบน 9 จังหวัด จำนวน 20 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 โดยมีกิจกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ การจัดนิทรรศการและงานสังสรรค์ชาวห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์..ดังภาพ ขอบคุณภาพดีจากนายศุภณัฐ ศรีเอี่ยมและนายสราวุธ ส่งแสง UM Photography..