โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลจัดกิจกรรม ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้น ม.1 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 9 สิงหาคม 2558