โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลจัดกิจกรรมกีฬาสีระหว่างวันที่  29  มิถุนายน ถึงวันที่  4  กรกฏาคม  2558
ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่  3   กรกฏาคม  2558   รูปภาพกิจกรรมทั้งหมดสามารถติดตามที่ได้ที่ https://www.facebook.com/ammartschool