ผลการจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

และห้องในการรับมอบตัว

*******************************************************

                    ตามที่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีการประกาศผลและรายงานตัวไว้แล้ว นั้น บัดนี้ ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการจัดห้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการจัดห้องเรียนและห้องในการรับมอบตัว ในวันที่ 19 และ 20 เมษายน 2560 ดังต่อไปนี้

                                       ห้องเรียนและห้องมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (มอบตัวในวันที่ 19 เมษายน 2560)   

                                         ***นักเรียนโครงการ SMTE ม.1/2 (สีแดง) และนักเรียนโครงการ EP ม.1/11 -1/12 (สีเหลือง)***

                                       ห้องเรียนและห้องมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (มอบตัวในวันที่ 20 เมษายน 2560)

                                         ***นักเรียนโครงการ SMTE ม.4/6 (สีชมพู) และนักเรียนโครงการ IEP ม.4/7 (สีเขียว)***
 

                    ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ พร้อมด้วยผู้ปกครองได้ดำเนินการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ตามวันข้างต้น ในเวลา 08.00 น. - 12.00 น. (เข้าแถว ณ ลานอเนกประสงค์ในเวลา 08.00 น.) โดยผู้ปกครองที่มามอบตัวจะต้องเป็นบิดา/มารดา/ผู้ปกครองโดยแท้จริง หากให้บุคคลอื่นมามอบตัวแทนจะต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีหนังสือมอบอำนาจอย่างเป็นทางการระบุข้อความอย่างชัดเจนว่าให้ดำเนินการแทนในเรื่องใด และปิดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจให้ทำการแทน มิฉะนั้นจะไม่รับมอบตัวโดยเด็ดขาด และขอให้เตรียมเอกสารหลักฐานทั้งฉบับจริงและสำเนามาให้ครบถ้วนตามซองเอกสารที่ได้มอบให้ในวันรายงานตัว โดยเฉพาะหนังสือแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จะต้องเป็นฉบับจริงซึ่งระบุว่าสำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น ขอให้ผู้ปกครองได้อ่านรายละเอียดในเอกสารทุกฉบับที่ให้ไว้ และการลงนามในใบมอบตัวต้องลงนามต่อหน้ากรรมการรับมอบตัวเท่านั้น